Trắc nghiệm vật lý 12 theo chuyên đề

Hệ thống trắc nghiệm đồ dùng lý 12 theo chuyên đề tất cả đáp án giúp các bạn luyện bài xích tập xuất sắc hơn, thành thục hơn.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 12 theo chuyên đề


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 THEO DẠNG, CHUYÊN ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Bài 1 :ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I. LÍ THUYẾT

Câu 1: Đối với xê dịch tuần hoàn, khoảng thời hạn ngắn duy nhất mà tiếp đến trạng thái xấp xỉ của vật dụng được tái diễn như cũ được điện thoại tư vấn là

A. Tần số dao động. B. Chu kì dao động.

C. Chu kì riêng rẽ của dao động. D. Tần số riêng biệt của dao động.

Câu 2: Chọn kết luận đúng khi nói đến dao đụng điều hoà cuả bé lắc lò xo:

A.Vận tốc tỉ lệ thành phần thuận với thời gian. B.Gia tốc tỉ lệ thuận với thời hạn .

C. Quỹ đạo là 1 trong đoạn trực tiếp D. Quỹ đạo là 1 trong những đường hình sin

Câu 3: lực kéo về chức năng lên một hóa học điểm xê dịch điều hoà có độ lớn:

A. Tỉ lệ thành phần với bình phương biên độ.

B. Không đổi cơ mà hướng cụ đổi.

C. Và hướng ko đổi.

D. Tỉ lệ với độ khủng của li độ và luôn luôn hướng về vị trí cân bằng

Câu4: Chọn tuyên bố sai khi nói tới dao hễ điều hoà:

A. Vận tốc luôn trễ pha (pi)/2 so với gia tốc. B. Tốc độ sớm pha (pi) so cùng với li độ.

C. Vận tốc và gia tốc luôn luôn ngược pha nhau. D. Vận tốc luôn luôn sớm pha (pi)/2 đối với li độ.

Câu5: Đồ thị màn biểu diễn sự thay đổi thiên của vận tốc theo li độ trong giao động điều hoà có dạng là

A. Con đường parabol. B. Con đường tròn C. Con đường elip. D. đường hypebol 

Câu 6: lựa chọn câu sai khi nói đến chất điểm xê dịch điều hoà:

A.Khi hóa học điểm chuyển động về vị trí thăng bằng thì hoạt động nhanh dần phần đa


B.Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm có độ phệ cực đại

C.Khi vật tại vị trí biên, li độ của chất điểm có giá trị cực đại

D.Khi qua vị trí cân nặng bằng, vận tốc của chất điểm bằng không

Câu 7: Trong giao động điều hòa, gần như đại lượng nào dưới đây dao đụng cùng tần số với li độ?

A. Vận tốc, gia tốc và lực. B. Vận tốc, đụng năng và vậy năng.

C. Động năng, nỗ lực năng với lực. D. Vận tốc, vận tốc và động năng.

Câu 8: Trong dao động điều hoà thì:

A. Qua vị trí cân phẳng phiu tốc luôn luôn lớn duy nhất

B. Vận tốc vừa đủ trong một chu kỳ bằng không

C. Gia tốc có độ lớn cực lớn tại một vị trí khi vật gồm li độ nhỏ nhất

D. Tốc độ cực lớn gấp 2 lần vận tốc trung bình vào một chu kỳ

Câu 9. giao động cơ học đổi chiều khi 

A.. Vừa lòng lực công dụng có độ khủng cực tiểu. B. Hợp lực tính năng bằng không.

C.. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực lớn D. Hợp lực chức năng đổi chiều


Câu 10: khi một chất điểm xê dịch điều hòa, lực tổng hợp tính năng lên vật dụng theo phương dao động có

A. chiều luôn hướng về vị trí cân bằng và độ bự tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng.

B. chiều luôn luôn ngược chiều hoạt động của vật dụng khi vật vận động từ biên về vị trí cân bằng.

C. độ lớn cực đại khi vật chuyển động qua vị trí thăng bằng và độ mập cực tiểu khi vật tạm dừng ở hai biên.

D. chiều luôn cùng chiều vận động của vật khi vật hoạt động từ vị trí cân bằng ra biên.

Câu 11 Trong hoạt động dao động điều hoà của một thiết bị thì tập hợp cha đại lượng nào sau đó là không biến đổi theo thời gian?

A. Lực; vận tốc; tích điện toàn phần. B. Biên độ; tần số góc; gia tốc.

C. động năng; tần số; lực.   D.biên độ; tần số góc; năng lượng toàn phần.

II. BÀI TẬP

Dạng 1.Phương trình giao động điều hòa

a. Đọc phương trình

Câu 12:Một con lắc lò xo giao động với phương trình x = 6cos(20(pi)t) cm. Xác minh chu kỳ, tần số dao động chất điểm.


 A. F =10Hz; T= 0,1s . B. F =1Hz; T= 1s. C. F =100Hz; T= 0,01s D. F =5Hz; T= 0,2s

Câu 13 Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình: (x=3cos(2pi t-fracpi 3)), trong số đó x tính bởi cm, t tính bằng giây. Gốc thời hạn đã được chọn lúc vật bao gồm trạng thái hoạt động như cố nào?

A.Đi qua Vị trí bao gồm li độ x = -1,5 cmvà đang chuyển động theo chiều dương trục Ox

B.Đi qua vị trí gồm li độ x =1,5 cmvà đang vận động theo chiều âm của trục Ox

C.Đi qua vị trí bao gồm li độ x =1,5 centimet và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox

D.Đi qua vị trí bao gồm li độ x = - 1,5cm với đang hoạt động theo chiều âm trục Ox

Câu 14: Phương trình dao động của một vật gồm dạng x = Acos2((omega)t +(pi)/4). Chọn tóm lại đúng.

A. Vật dao động với biên độ A/2. B. Vật xê dịch với biên độ A.

C. Vật xê dịch với biên độ 2A. D. Vật xê dịch với pha ban đầu (pi)/4.

b. Viết phương trình 

Câu 15: Một vật giao động điều hoà cùng với tần số góc (omega) = 5rad/s. Lúc t = 0, vật trải qua vị trí gồm li độ x = -2cm với có vận tốc 10(cm/s) hướng về phía địa chỉ biên ngay gần nhất. Phương trình giao động của đồ dùng là


A. X = 2cos(sqrt2)(5t + (fracpi 4))(cm). B. X = 2cos (sqrt2)(5t - (fracpi 4))(cm).

C. X = cos(sqrt2)(5t + (frac5pi 4))(cm). D. X = 2cos(sqrt2)(5t + (frac3pi 4))(cm).

*Câu 16 Một vật xê dịch điều hoà tất cả đồ thị như hình vẽ. Phương trình xê dịch của thứ là:

*

 A. X = 4cos((fracpi 3)t - (fracpi 3)) centimet B. X = 4cos((pi)t - (fracpi 6)) cm

C. X = 4cos((fracpi 3)t + (fracpi 6)) cm D. X = 4cos((pi)t - (frac5pi 6)) cm

Dạng 2. Vận tốc, gia tốc trong xấp xỉ điều hòa

a. Biểu thức

Câu 17. Chất điểm dao động điều hoà cùng với x = 5cos(20t - (fracpi 6)) (cm) thì tất cả vận tốc

A.v = 100sin(20t + (fracpi 6)) m/s. B. V = 5 sin(20t - (fracpi 6)) m/s

C. V = 20sin(20t + (pi)/2) m/s D. V = -100sin(20t - (fracpi 6)) cm/s.


Câu 18: Phương trình xấp xỉ cơ điều hoà của một chất điểm là x = Acos((omega t+frac2pi 3)). Gia tốc của nó sẽ biến chuyển thiên điều hoà với phương trình:

A. (a=Aomega ^2cos(omega t-fracpi 3)) B. (a=Aomega ^2sin(omega t-frac5pi 6))

C. (a=Aomega ^2cos(omega t+fracpi 3)) D. (a=Aomega ^2cos(omega t+frac2pi 3))

Câu 19.  Một vật xê dịch điều hòa với phương trình: x = 6sin ((pi)t + (fracpi 6) ) (cm). Li độ và gia tốc của trang bị ở thời điểm t = (frac13)s là:

A. X = 6cm; v = 0 B. X = 3(sqrt3)cm; v = 3(pi sqrt3) cm/s

C. X = 3cm; v = 3(pi sqrt3) cm/s D. X = 3cm; v = -3(pi sqrt3) cm/s

Câu 20. Vật xấp xỉ điều hoà theo hàm cosin cùng với biên độ4 centimet và chu kỳ 0,5 s ( đem ) .Tại 1 thời điểm nhưng pha dao động bằng thì đồ vật đang chuyển động lại gần vị trí thăng bằng (frac7pi 3). Vận tốc của thiết bị tại thời đặc điểm này là


 A. – 320 cm/s2 B. 160 cm/s2 C. 3,2 m/s2 D. - 160 cm/s2   

*Câu 21 hai vật giao động điều hòa dọc theo các trục tuy vậy song cùng với nhau thuộc vị trí cân nặng bằng. Phương trình dao động của những vật thứu tự là x1 = A1cos(omega)t (cm) với x2 = A2cos(wt - (fracpi 2)) (cm). Biết 32(x_1^2) + 18(x_2^2) = 1152 (cm2). Tại thời điểm t, vật lắp thêm hai đi qua vị trí tất cả li độ x2 = 4(sqrt3)cm với vận tốc v2 = 8(sqrt3) cm/s. Khi đó vật trước tiên có tốc độ bằng

A. 24(sqrt3)cm/s. B. 24 cm/s. C. 18 cm/s. D. 18(sqrt3)cm/s.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Truy Kích 2, Truy Kích 2

Câu 22: Phương trình tốc độ của một vật dao động điều hoà là v = 120cos20t(cm/s), với t đo bởi giây. Vào thời khắc t = T/6(T là chu kì dao động), vật tất cả li độ là

A. 3 cm. B. -3 cm. C. 3(sqrt3) cm. D. -3(sqrt3) cm.

b. Cách làm độc tập thời gian

Câu 23: Một vật xấp xỉ điều hoà tất cả phương trình xê dịch là x = 5cos(2(pi)t +(pi)/3)(cm). Tốc độ của đồ khi bao gồm li độ x = 3cm là


A. 25,12cm/s. B. (pm) 25,12cm/s. C. (pm) 12,56cm/s. D. 12,56cm/s.

Câu 24: Một vật xấp xỉ điều hoà có phương trình xê dịch là x = 5cos(2(pi)t +(pi)/3)(cm). Rước (pi ^2) = 10. Tốc độ của thứ khi gồm li độ x = 3cm là

A. -12cm/s2. B. -120cm/s2. C. 1,20m/s2. D. - 60cm/s2.

Câu 25: Một con lắc lốc xoáy treo thẳng đứng .Ở vị trí thăng bằng lò xo giãn nở ra 10 cm. Cho vật giao động điều hoà .Ở thời điểm lúc đầu có gia tốc 40 cm/s và tốc độ -4(sqrt3) m/s2. Biên độ xấp xỉ của trang bị là (g =10m/s2)

 A. (frac8sqrt3) cm. B. 8(sqrt3) cm. C. 8cm. D. 4(sqrt3) cm.

*Câu 26: Một chất điểm giao động điều hoà. Tại thời khắc t1 li độ của chất điểm là x1 = 3cm với v1 = -60cm/s. Tại thời điểm t2 tất cả li độ x2 = 3(sqrt2) cm với v2 = 60(sqrt2) cm/s. Biên độ và tần số góc xấp xỉ của chất điểm theo lần lượt bằng

A. 6cm; 20rad/s B. 6cm; 12rad/s. C. 12cm; 20rad/s. D. 12cm; 10rad/s.


C. Cực to , rất tiểu

Câu 27 Một vật trọng lượng 2kg treo vào một lò xo có hệ số bọn hồi k = 5000N/m. Kéo vật thoát ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 5cm rồi thả không vận tốc đầu. Thì vận tốc cực to là:

A. 230cm B. 253cm/s C. 0,5cm/s D. 2,5m/s

Câu 28: Một hóa học điểm xê dịch điều hoà với tần số bằng 4Hz với biên độ xấp xỉ 10cm. Độ khủng gia tốc cực lớn của hóa học điểm bằng

A. 2,5m/s2. B. 25m/s2. C. 63,1m/s2. D. 6,31m/s2.

Câu 29: Một vật giao động điều hòa dọc theo trục Ox. Gia tốc của đồ gia dụng khi qua vị trí cân đối là 62,8cm/s cùng gia tốc ở phần biên là 2m/s2. đem (pi ^2) = 10. Biên độ với chu kì giao động của vật dụng lần lượt là

A. 10cm; 1s. B. 1cm; 0,1s. C. 2cm; 0,2s. D. 20cm; 2s.

*Câu 30 : Vật xấp xỉ điều hòa bao gồm vận tốc cực lớn bằng 3m/s với gia tốc cực to bằng 30(pi)(m/s2). Thời điểm lúc đầu vật có vận tốc 1,5m/s và gắng năng vẫn tăng. Hỏi vào thời gian nào tiếp sau đây vật có vận tốc bằng 15(pi) (m/s2):


A. 0,05s; B. 0,20s C. 0,10s; D. 0,15s;

d. Chiều của vận tốc vận tốc

*Câu 31: Đồ thị hình dưới biểu diễn sự biến đổi thiên của li độ u theo thời gian t của một vật xê dịch điều hòa.

Tại điểm nào, trong số điểm M, N, K với H tốc độ và tốc độ của vật được đặt theo hướng ngược nhau.

*

A. Điểm H B. Điểm K C. Điểm M D. Điểm N

Dạng 3.Thời gian trong giao động điều hòa

a.Thời điểm

Câu 32: Một vật giao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4(pi)t + (fracpi 6)) cm. Thời điểm thứ 3 đồ qua địa chỉ x = 2cm theo hướng dương.

A. 9/8 s B. 11/8 s C. 5/8 s D. 1,5 s

Câu 33: Con rung lắc lò xo xấp xỉ điều hoà cùng bề mặt phẳng ngang cùng với chu kì T = 1,5 s và biên độ A = 4cm, pha thuở đầu là 5(pi)/6. Tính từ cơ hội t = 0, vật có toạ độ x = -2 cm lần đồ vật 2005 vào thời gian nào:

A. 1503s. B. 1503,25s. C. 1502,25s. D. 1503,375s.


Câu 34: Một vật xấp xỉ điều hoà theo phương trình x = 10cos((pi))(cm). Thời điểm vật đi qua vị trí N có li độ xN = 5cm lần đồ vật 2009 theo chiều dương là

A. 4018s. B. 408,1s. C. 410,8s. D. 401,77s.

Câu 35. Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 4cos((pi)t - (pi)/6)cm. Thời khắc thứ 2013 vật đi qua vị trí phương pháp vị trí thăng bằng một đoạn 2cm là:

A. 4023/8 s B. 503s C. 503/2s D. 2013/2s

Câu 36. Một vật xê dịch điều hòa theo phương trình x = Acos(omega)t. Thời điểm đầu tiên gia tốc của vật gồm độ lớn bởi nửa gia tốc cực lớn là:

A. T/4 B. 5T/12 C. T/6 D. T/12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Câu 43: chất phóng xạ pôlôni (_84^210 extrmPo) phát ra tia và biến đổi thành chì (_82^206 extrmPb). Mang đến chu kì phân phối rã của (_84^210 extrmPo) là 138 ngày. Ban đầu (t=0) gồm một mẫu mã pôlôni nguyên chất. Tại thời gian t, tỉ số trọng lượng của Pb với Po là 0,4062. Tìm kiếm tuổi của chủng loại Po nói trên


A. 138 ngày B. 276 ngày C. 414 ngày D. 69 ngày

*Câu 44: Một chất phóng xạ pôlôni (_84^210 extrmPo) phát ra tia (alpha) và biến hóa thành bền cùng với chu kì cung cấp rã 138 ngày. Tại thời gian t thỉ số khối lượng của chất X với Po là 103:35. Tuổi của mẫu chất là

A. 138 ngày B. 276 ngày C. 414 ngày D. 69 ngày

*Câu 45: Hiện ni urani tự nhiên chứa nhị đồng vị phóng xạ (^235 extrmU) và (^238 extrmU), với phần trăm số hạt (^235 extrmU) và (^238 extrmU) số hạt là 7:1000. Biết chu kì bán rã của (^235 extrmU) và (^238 extrmU) lần lượt là 7,00.108 năm và 4,50.109 năm. Từ thời điểm cách đó bao nhiêu năm, urani tự nhiên có phần trăm số hạt (^235 extrmU) và (^238 extrmU) số phân tử là ?

A. 2,74 tỉ năm. B. 2,22 tỉ năm. C.1,74 tỉ năm. D. 3,15 tỉ năm.

*Câu 46: Ngày nay tỉ lệ số nguyên tử của U235 là 0,72% urani trường đoản cú nhiên, còn sót lại là U238. Cho biết chu kì bán rã của bọn chúng là 7,04.108 năm với 4,46.109 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào giai đoạn trái đất được chế tạo thánh cách đây 4,5 tỉ năm là:


A.30,26%. B.46%. C.23,23%. D.16%.

*Câu 47: Trong thời hạn 1 giờ kể từ thời điểm lúc đầu t = 0, một lượng hóa học phóng xạ (_11^23 extrmNa) có 1028 nguyên tử bị phân rã, cũng trong thời gian 1 tiếng nhưng tiếp đến 45 giờ (kể từ lúc t=0) bao gồm 1,25.1027 nguyên tử bị phân rã. Chu kì chào bán rã của na là

A. 22,5 giờ B. 10 giờ đồng hồ C. 30 tiếng D. 15 giờ

*Câu 48: Để xác minh lượng máu trong căn bệnh nhân tín đồ ta tiêm vào máu một fan một lượng nhỏ dung dịch cất đồng vị phóng xạ Na24 (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2(mu)Ci. Sau 7,5 giờ bạn ta mang ra 1cm3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích huyết của bạn đó bởi bao nhiêu?

A. 6,25 lít B.8,84 lít C.5,52 lít D. 4,60 lít

*Câu 49: yếu tố đồng vị phóng xạ C14 gồm trong khí quyển có chu kỳ luân hồi bán chảy là 5568 năm. Gần như thực đồ sống bên trên Trái Đất dung nạp cacbon dưới dạng CO2 phần nhiều chứa một lượng cân đối C14. Vào một ngôi mộ cổ, fan ta tìm kiếm thấy một miếng xương nặng 18g cùng với độ phóng xạ 112 phân rã/phút. Hỏi thiết bị hữu cơ này đang chết cách đó bao nhiêu lâu, biết độ phóng xạ từ C14 sống 1g xương động vật sống là 12 phân rã/phút.


A. 5934năm B. 7689năm C. 3246 năm D. 5275 năm.

*Câu 50: Một mẫu mã phóng xạ Ra226 nguyên hóa học với chu kì buôn bán rã 1570 năm. Biết tổng số nguyên tử lúc đầu là 6,023.1023. Số nguyên tử Ra226 bị phóng xạ trong những năm thứ 786 là:

A. 1,5.1020 B. 1,88.1020 C. 2,02.1020 D. 1,24.1020

*Câu 51: Poloni Po210 là chất phóng xạ cùng với chu kì chào bán rã 138 ngày (1 nguyên tử Po phóng xạ phạt ra 1 hạt (alpha) và biến hóa đồng vị bền). Một mẫu mã Po210 nguyên chất gồm khối lượng ban sơ là 0,01 g. Các hạt (alpha) phát ra hồ hết được hứng lên một bản của tụ điện phẳng gồm điện dung 2, bản còn lại nối đất. Biết rằng tất cả các hạt (alpha) sau lúc đập vào bản tụ tạo thành nguyên tử He. đến NA=6,02.1023 mol-1. Sau 5 phút hiệu điện nỗ lực giữa hai phiên bản tụ điện là:

A. 3,2V B. 80 V C. đôi mươi V D. 40 V

**Câu 52: Để đo chu kì cung cấp rã của một chất phóng xạ (eta ^-), người ta sử dụng máy đếm xung. Máy bắt đầu đếm tại thời gian t = 0. Đến thời gian t1 = 7,6 ngày thiết bị đếm được n1 xung. Đến thời khắc t2=2t1 vật dụng điếm được n2=1,25n1. Chu kì chào bán rã của lượng phóng xạ trên là bao nhiêu


A. 3,8 ngày B. 7,6 ngày C. 3,3 ngày D. 6,6 ngày

**Câu 53. Đồng vị (_14^31 extrmSi) phóng xạ b–. Một chủng loại phóng xạ (_14^31 extrmSi) ban đầu trong thời gian 5 phút bao gồm 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút bao gồm 17 nguyên tử bị phân rã. Khẳng định chu kì cung cấp rã của hóa học đó.

A. 2,6 h. B. 3,6 h. C. 4,6h. D. 5,6 h.

**Câu 54: hóa học phóng xạ pôlôni (_84^210 extrmPo) phát ra tia và biến hóa thành chì (_82^206 extrmPb). Mang đến chu kì phân phối rã của (_84^210 extrmPo) là 138 ngày. Thuở đầu (t=0) gồm một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời gian t, tỉ số thân số hạt nhân Pb với số hạt nhân Po trong chủng loại 4:1, tiếp nối 552 ngày thì tỉ số giữa cân nặng hạt nhân Po cùng Pb trong mẫu mã là bao nhiêu, lấy khối lượng mol của các hạt nhân bằng số khối của chúng

A. 105: 8137 B. 8137:105 C. 1:79 D. 79:1


**Câu 55: Một hạt bụi Ra (_88^226 extrmRa) có cân nặng 1,8.10-8 (g) nằm biện pháp màn huỳnh quang quẻ 1cm. Màn có diện tích s 0,03cm. Hỏi sau 1 phút tất cả bao nhiêu chấm sáng sủa trên màn, biết chu kì buôn bán rã của Ra là 1590 năm:

A.50. B.95. C.120. D.150.

**Câu 56: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng nguyên khối vị phóng xạ, sử dụng tia γ để diệt tế bào bệnh. Thời hạn chiếu xạ thứ 1 là (Delta)t =20 phút, cứ sau một tháng thì dịch nhân phải tới khám đa khoa khám căn bệnh và liên tiếp chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ luân hồi bán chảy T = 4 tháng ((Delta)t

A. 28,2 phút. B. 24,2 phút. C. 40 phút. D. đôi mươi phút.

**Câu 57: tín đồ ta trộn 2 mối cung cấp phóng xạ với nhau. Nguồn phóng xạ thứ nhất có chu kì buôn bán rã T1, nguồn phóng xạ thứ 2 có chu kì phân phối rã T2. Biết T1=2T2. Số hạt nhân ban sơ của nguồn đầu tiên gấp 3 lần số phân tử nhân thuở đầu của nguồn sản phẩm 2. Thời gian để số hạt nhân của hỗn hợp hai nguồn phóng xạ còn một ít số phân tử nhân thuở đầu là


A.1,25T2 B. 1,66T2 C. 1,5T2 D. 1,75T2

**Câu 58: Một khối hóa học phóng xạ láo lếu hợp bao gồm hai đồng vị với con số hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị đầu tiên có chu kì T1 = trăng tròn ngày đồng vị trang bị hai tất cả T2 = 40 ngày. Sau thời gian t1 thì tất cả 87,5% số hạt nhân của tất cả hổn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 tất cả 75% số hạt nhân của các thành phần hỗn hợp bị phân rã. Tỉ số (fract_1t_2) là:

A. 1,5667 B. 1,500 C. 1,6784 D. 1,2563

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn thiết bị lý lớp 12 - coi ngay