MSI MODERN 14 A10M

线上商城 STORE top_nav_1 top_nav_2 top_nav_3 top_nav_4 Где купить 线上商城 STORE top_nav_1 top_nav_2 top_nav_3 top_nav_4 Где купить

Bạn đang xem: Msi modern 14 a10m

*

*

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10 Mai Lan Hương Có ĐáP ÁN, Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10

Audio Port AC power nguồn Adaptor Battery Pack Dimension Weight Manufacturer Warranty
Differences are marked in red Modern 14 A10RAS-1030 Modern 14 A10RAS-1031 Modern 14 A10M-1029 Modern 14 A10M-1052 Modern 14 A10RB-459 Modern 14 A10M-460 Modern 14 A10RAS-883 Modern 14 A10RAS-884 Modern 14 A10M-882

30Hz)
Mic-in/Headphone-out full bộ Mic-in/Headphone-out full bộ Mic-in/Headphone-out full bộ Mic-in/Headphone-out combo Mic-in/Headphone-out full bộ Mic-in/Headphone-out bộ combo Mic-in/Headphone-out full bộ Mic-in/Headphone-out combo Mic-in/Headphone-out combo
65W 65W 65W 65W 65W 65W 65W 65W 65W
4 cell (50Whr) 4 cell (50Whr) 4 cell (50Whr) 4 cell (50Whr) 4 cell (50Wh) 4 cell (50Wh) 4 cell (50Wh) 4 cell (50Wh) 4 cell (50Wh)
12.68" x 8.74" x 0.63" 12.68" x 8.74" x 0.63" 12.68" x 8.74" x 0.63" 12.68" x 8.74" x 0.63" 12.68" x 8.74" x 0.63" 12.68" x 8.74" x 0.63" 12.68" x 8.74" x 0.63" 12.68" x 8.74" x 0.63" 12.68" x 8.74" x 0.63"
2.62 lbs 2.62 lbs 2.62 lbs 2.62 lbs 2.62 lbs 2.62 lbs 2.62 lbs 2.62 lbs 2.62 lbs
3 year on site warranty 3 year on site warranty 3 year on site warranty 1 year Limited warranty (Include 1 Year Global) 1 year Limited warranty (Include 1 Year Global) 1 year Limited warranty (Include 1 Year Global) 1 year Limited warranty (Include 1 Year Global) 1 year Limited warranty (Include 1 Year Global) 1 year Limited warranty (Include 1 Year Global)