Kinh dược sư có chữ lớn dễ đọc

LỄ PHẬT

* Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận hỏng Không biến đổi Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, thánh thiện Thánh Tăng thường xuyên Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Kinh dược sư có chữ lớn dễ đọc

* Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn bồ tát, Linh đánh Hội ThượngPhật nhân tình Tát (1 lạy).

* Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo chủ Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Phật, Nhật Quang trở thành ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang biến đổi Chiếu tình nhân tát, cứu Thoát người tình tát, Dược Sư hội thượngPhật người thương tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới ba ngàn

Quan Âm cam lộ cứu vãn trần gian

Trời người trong sáng vào pháp giới

Lửa đỏ tạo nên sự đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của tâm đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo người tình tát quan tiền Âm, vày Ngài gồm đủ sức mạnh của trọng điểm đại bi. Conxin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Bởi Ngài có đủ thần lựcnên hotline là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần chú khiến cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú cực kì thùthắng, bởi vì nó khiến cho ác ma không thể tới gần; thiệt là linh nghiệm vì nó rất có thể tịnh hóa nhân loại sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúixin Đấng sáng chói, Đấng tất cả trí tuệ sáng sủa chói, Đấng khôn cùng thoát nuốm gian, Bậc sưtử vương, Bậc người yêu tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơnngôn, tạo nên chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng buổi tối thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài khiến cho thần chú linh nghiệm.

Đấng đại trường đoản cú tại! Xin Ngài pháthuy sức mạnh thần thông trường đoản cú tại. Xin Ngài vạc huy sức khỏe đại từ bỏ tại.

Đấng ko ô nhiễm, Đấng xa rờitrần cấu, Đấng có thân hình ko ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự tại trong đời! Xin Ngàitrừ độc tham lam, trừ độc sảnh hận, trừ độc gàn si tham ái, trừ không bẩn phiền nãonhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện, tiến lên, hãy tiến lên.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chochúng sanh giác ngộ.

Đấng có không thiếu lòng từ! bọn chúng conmuốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban mang lại an vui hạnh phúc, số đông điều mongước các được thành tựu.

Bậc thành tựu đệ nhất! Xin bancho nhỏ thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

Đấng chiến thắng vĩ đại! bạn mặcgiáp đen, bản thân choàng domain authority hổ, tay nỗ lực hoa sen, tay thế kim cang, tay cầm cố pháploa giác ngộ phần nhiều người, tay nạm tích trượng đánh nhau và cũng chiến thắng, bêntả thì bao gồm mãnh thú, mặt hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nhỏ xin quy y tình nhân tát quan lại Âm, tất cả ước mơ đa số được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thậtlinh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI quan THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phậtnói pháp thanh tịnh vi diệu.

Này hư không! Hãy uống cạn tất cảhọa tai, hãy làm cho sạch tất cả họa tai.

Này mức độ nóng! Hãy phân phát hỏa, pháthỏa thiêu đốt toàn bộ họa tai, đốt sạch tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuấthiện để tiêu trừ ác tai black tối, tạo cho bầu trời vào sáng, an lành, thật anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén gỗ cừu đàn

Khói thơm ngát khắp è cổ gian

Ba ngàn thế giới đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức núm Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con ni phát đại nguyện

Thọ trì tởm Dược Sư

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu giúp khổ tam đồ

Nếu gồm kẻ thấy nghe

Đều phát tâm người yêu đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào các Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa mang đến thành Quảng Nghiêm bên dưới cây giờ đồng hồ nhạc, cùng với támngàn Tỳ kheo, cha vạn sáu ngàn nhân tình tát, bát bộ Thiên long, tín đồ với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp.

Bấy giờ đồng hồ Văn Thù bồ tát nương Phậtthần lực, quỳ gối lẹo tay, hướng Phật, bạch rằng: "Bạch Đức cố gắng Tôn! Cúi xinnói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của những Đức Phật, khiến cho mọingười từ đó tu hành, được sinh công đức với nêu gương giỏi cho bọn chúng đời sau”.

Đức Phật tức thì bảo: "Hay thay, haythay, Văn Thù Sư Lợi! Ông mong mỏi Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phậtcho bọn chúng hữu tình tránh bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được an toàn trong đời Tượng pháp. Ông nên lóng nghe và lưu ý đến kỹ, ta sẽ vày ông nhưng nói”.

Văn Thù Sư Lợi người tình tát bạch rằng:"Chúng con ý muốn nghe. Cúi xin vậy Tôn mở lòng chỉ giáo”.

Đức Phật ngay tắp lự bảo: "Này Văn ThùSư Lợi, từ bỏ đây đào bới phương Đông giải pháp mười muôn ức cõi nước chư Phật bao gồm mộtthế giới tên là Tịnh giữ Ly; Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư giữ Ly QuangVương Như Lai. Mọi tín đồ tôn kính, bởi vì Ngài hiểu rõ thật tướng các pháp, giảiđược các việc xảy ra trong đời cùng vượt khó khăn, có tác dụng Thầy Trời người, là bậctôn quý. Lúc còn tu hạnh bồ tát, gồm phát Mười nhị Đại nguyện làm cho hữu tìnhcầu bỏ ra được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, khi chứng Vô thượng tình nhân đề, hào quang quẻ của Ta chiếu mọi vô lượng vô biênthế giới, khiến cho chúng lãng mạn thấy ánh quang này, thân chổ chính giữa thanh tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời biển khơi trần khổ, vào chốn Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người thương đề, thân Ta như ngọc giữ ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạchhoàn toàn, hào quang bùng cháy rực rỡ chiếu mọi mười phương. Các chúng lãng mạn ở nơităm về tối cũng thấy thân Ta với được an lành, tùy trung khu mãn nguyện.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, cần sử dụng trí phương tiện dạy bọn chúng hữu tình khiến cho tin lẫn nhau,làm cho dân giàu nước mạnh.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu gồm hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến họ trở vềchánh đạo. Giả dụ theo nhị thừa, thì Ta khiến họ cầu Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, nếu có hữu tình sống trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến cho họ vừa đủ Tam tụ tịnh giới. Trường hợp ai diệt phạm mà nghe danh Ta, trung khu liền thanh tịnh, ko đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu bao gồm hữu tình thân hình nhát hạ, không được sáu căn, xấuxí, khờ khạo, tai điếc, đôi mắt mù, nói năng ngọng liệu, bộ hạ tật nguyền, láchủi, điên cuồng, chịu các khổ não. Nghe được danh Ta, lập tức được ngoài bệnh,thân hình đoan chánh, trí huệ sáng sủa suốt.

Xem thêm: Siêu Khuyến Mãi Đế Bắt Main Nguồn Cho Phòng Game Chuyên Nghiệp

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu gồm hữu tình mang dịch hiểm nghèo, không người cứuchữa, không địa điểm cậy nhờ, nghèo thuộc khốn khổ. Nghe được danh Ta, ngay tức khắc được khỏibệnh, thân chổ chính giữa thanh tịnh, quyến nằm trong sum vầy.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng tình nhân đề, nếu tất cả hữu tình có thân đàn bà chịu các đau khổ,muốn ước ra khỏi, nghe được danh Ta, thân chổ chính giữa thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu,tiến mang lại Vô thượng bồ đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người thương đề, nếu bao gồm hữu tình sa vào lưới ma, tà đạo ràng buộc, Tadùng phương tiện khai thị đến họ, khiến khỏi con đường mê, tu hạnh nhân tình tát, chứngquả Vô thượng người thương đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, nếu gồm hữu tình bởi vì vì vô minh phạm nên sai lầm, nên bịgiam cầm, chịu những đau khổ. Nghe được danh Ta, toàn bộ khổ ấy tức khắc được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi hội chứng Vô thượng bồ đề, nếu như có bạn nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức ăn uống mà tạo nghiệp ác. Nghe được danh Ta, siêng lòng thọ trì, thì Ta khiếnhọ bao gồm đủ đồ dùng thực với dạy pháp Phật, làm cho họ được Vô thượng người yêu đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, khi triệu chứng Vô thượng người yêu đề, giả dụ có bạn nào nghèo cùng hèn hạ, khôngcó áo mặc, muỗi mòng cắn đốt, nóng giá dãi dầu. Nghe được danh Ta, chăm lòngthọ trì, thì Ta khiến họ tất cả đủ đồ vật dùng, y phục tốt đẹp, của báu dư thừa.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư quan yếu nghĩ bàn. Chính vì như thế các ông yêu cầu khuyên bọn chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bởi lưu ly, cây báuthẳng hàng tương tự như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là nơi hội ngộ của khá nhiều Bồ tátNhứt sanh bửa xứ, dưới sự hướng dẫn của hai người tình tát Nhựt Quang biến Chiếu, NguyệtQuang biến chuyển Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Văn Thù Sư Lợi! Ở quả đât nàylại có tương đối nhiều người ngần ngừ lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hẳn đức tin,không ưa tía thí, tham lam, íchkỷ, cướp đoạt của người. Saukhi qua đời, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, lưu giữ niệm danh hiệu của PhậtDược Sư, sinh lại có tác dụng người. Dựa vào công đức ấy, nhớ khổ ngạ quỷ, bắt buộc hành bố thí,giúp kẻ nghèo cùng, phát triển thiện căn, tu ý trung nhân tát pháp.

"Lại nữa, vào đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất đi chánh kiến, khen mình, chê người, tôn thờ ác quỷ, làm cho bạnvới ma, khi chết lại sa ác đạo. Nếu nghe danh hiệu của Phật Dược Sư, tức khắc khỏiđường mê, bờ giác cù về, xuất gia học đạo, kính bái Tam Bảo, học rộng nghenhiều, thành công Lục độ cao siêu, chóng lên bờ giác.

"Ở trường đúng theo khác, trường hợp bị kẻ ácnhờ cậy quỷ thần, hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, âu sầu vô cùng. Ví như tụngDược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung ác cũng phải hiền từ và phân phát lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu gồm Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, nhưng không quyết tâm, đến lúc mạng phổ biến mà nghe tên tuổi NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng sẽ được Văn Thù Sư Lợi tình nhân tát, Quán thế ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế người yêu tát, rất nhiều Ý tình nhân tát, Bảo Đàn Hoa ý trung nhân tát, Dương vương Bồtát, Dược Thượng bồ tát, Di Lặc nhân tình tát, từ khắp mười phương chỉ lối gửi đườngđến ao Thất bảo, sinh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đờihưởng phước. Tuổi trời lúc hết, sinh lại làm cho nhân gian, làm đưa luân vương,được fan tôn kính. Tư phương yên tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa các nhàsiêng tu thập thiện, bố nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau khi thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttâm đại từ, ngay tắp lự vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, để cho bacõi tư loài không còn những bệnh dịch quái ác. Trường hợp chư tình nhân tát sanh ngơi nghỉ đời sau, gặpbệnh nan y, bắt buộc trì chú này vào chén con nước sạch, không có vi trùng, cho căn bệnh nhândùng, lập tức được khỏe mạnh mạnh. Người tình tát nhiều hạnh làm cho thuốc cứu giúp người, phước những vôlượng, hiện nay đời được fan kính trọng; bị tiêu diệt lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, sẽ thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy tiếng Văn Thù bồ tát xin Phậttruyền bá ghê này, giải ách trừ tai, cứu vớt đời mở đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu bao gồm ngườinào thờ dường cầu phước, thì trước phải lập bảy tượng của Phật Dược Sư nhằm trêntòa cao, rải hoa dưng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ trung tâm thanh tịnh, ko giận,không buồn, yêu mến xót chúng sanh, khởi tâm cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, phát âm tụng, suy tư, dạy bạn làm phước, thì được công đứckhông thể nghĩ bàn.

"Nếu ở rứa gian, vượt núi băngngàn, luôn chạm mặt tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan lại hành hình, dưới biển lớn cákình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ gồm căn lành đời trước, nênnhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, vớ cảtội này theo phía trên tan mất.

"Nếu gồm Phật tử lỡ phạm cấm giới,sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư lưu Ly quang Vương Như Lai. Nhờ côngđức này, khỏi con đường sanh tử.

"Nếu có phụ nữ chịu khổ cơ hội sanh,sức lực tiêu tan, tưởng chừng phải chết. Nhờ vào phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư giữ Ly quang đãng Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sinh maulẹ, bà mẹ con bình an”.

Phật hỏi A Nan tất cả tin bài toán ấy? A Nan vùng dậy mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng lạnh lên, mặttrời lạnh lại, lời nói Như Lai không bao giờ sai. Nhưng bọn chúng đời sau tánh haytự cao, không tin tưởng lời Phật, có khả năng sẽ bị đọa lạc ở vùng tam đồ”.

Bấy giờ, trong chúng hội này cómột bồ tát tên là cứu vãn Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! sau thời điểm Như Lai diệt độ, những người dân đau khổ, dịch nặng, ốm gầy; bà con, anh em hết lòng cứu vãn chữa,mà vẫn ko khỏi, lại thấy sứ giả Diêm Ma sau khoản thời gian kiểm tra đưa hồn về địa phủđang hóng xét xử. Nếu gồm Phật tử vì tín đồ bệnh này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, không còn lòng cầu nguyện Đức Dược Sư lưu giữ Ly quang Vương Như Lai. Thần thức người này có thể trở lại,nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ty; cho nên vì vậy từ đây chăm chỉ tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược cơ mà vẫn an lành”.

Bấy giờ, A Nan muốn làm rõ ràngvề đèn cứu vãn mạng cùng rất thầnphan, làm thế nào giải oan cho những người đã chết.

Cứu Thoát bồ tát bạch Đức A Nan,ở trong trần gian nếu gồm kẻ bệnh, hy vọng được bình an, tất từ đầu đến chân thân nên giữtám phần trai giới, mở kho cha thí, thờ dường bọn chúng Tăng, lập bọn treo phan tụcmạng trước bảy hình tượng của Phật Dược Sư, tứ mươi chín ngày đêm đốt đèn bổnmạng. Chư Tăng ước nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm cho đủviệc ấy, căn bệnh khổ tiêu trừ.

Bấy giờ, A Nan nói mạng vẫn hết,làm sao không chết, mà lại được sống thêm?

Cứu Thoát người yêu tát thưa liền: "ThếTôn có dạy chín các loại hoạnh hồn, cho nên vì thế ta khuyên làm cho phan với đèn tục mạng, đểkhỏi tai nạn, được sống thọ dài. Chín sản phẩm hoạnh này thật không hết số, cơ mà vìquá khổ, buộc phải phải bị tiêu diệt oan.

"Thứ nhứt, bạn bệnh ko đủthuốc thang, không fan chăm sóc, căn bệnh không đáng chết mà bắt buộc qua đời. Thứhai, những kẻ nghịch bời, đắm đuối tửu sắc. Lắp thêm ba, bị bắt, bị xử tử hình. Lắp thêm tư,chết chìm. Máy năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị ác thú. Trang bị bảy, rơi từ bên trên cao. Tám,bị khổ đau bởi vì lầm thuốc độc. Thiết bị chín, mai một vày thiếu thức ăn, buộc phải bị chếtoan, đề nghị làm hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Ở trên vậy gianthường thao tác ác, Diêm vương xử phạt, bắt buộc giảm tuổi đời. Ta khuyên các ngườiphóng sanh, tu phước, sẽ được thọ mạng thọ dài”.

Bấy giờ, trong bọn chúng hội này,mười hai Dược Xoa đại tướng cùng rất thần binh, tất cả phát tâm quy y Tam Bảovà nguyện vì chưng đạo, tương trợ người đời. Bất cứ nơi nào ghê này lưu lại bố, quyếtlòng ủng hộ fan trì khiếp này thoát khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Và tronglúc ấy, sử dụng chỉ năm màu sắc gút thương hiệu ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, mong nguyệnđầy đủ, mới tháo dây ra. Tên của họ là Cung Tỳ La đại tướng, phát ChiếtLa đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, SanĐể La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng,Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng hay ở Tabà.

Đức Phật say đắm Ca tức thì khen mườihai Dược Xoa đại tướng với thần binh cứu vãn khổ độ sinh, đền rồng ơn chư Phật.

A Nan lại bạch: "Kinh điện thoại tư vấn tên gì, làm thế nào thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy dỗ rõ kinh gọi Dược SưLưu Ly quang quẻ Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, giỏi Thập Nhị Thần tướng mạo NhiêuÍch thơ mộng Kết Nguyện Thần Chú, cũng hotline Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, mà thọ trì.

Phật nói lời này, chư đại người thương tát,bát bộ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh tăng lên rấtvui mừng, tín lâu phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam tế bào bạt già phạt đế bệ tiếp giáp xả,lủ rô mê say lưu ly bác bỏ lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết nhiều gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ cạnh bên thệ, bệ gần cạnh thệ, bệ cạnh bên xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời hồ hết giải hết

Rửa sạch mát lòng nai lưng phát tâm thành kính

Đối trước Phật đài, mong xin giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy vai trung phong mãn nguyện Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhì thần tướng tá đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp tại Ta bà

Thiên long chén bộ đều tùy hỷ

Tà ma nước ngoài đạo buộc phải tránh xa

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời đầy đủ an lành. Xin nguyện từ bỏ bi hay gia hộ.

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời mọi an lành. Xin nguyện Tam Bảo hay gia hộ.

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời số đông an lành. Nguyện chư Hộ Pháp hay ủng hộ.

TAM QUY

* tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả,phát lòng vô thượng (1 lạy)

* tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ khiếp tạng,trí huệ như biển. (1 lạy)

* trường đoản cú quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh,thống lý đạichúng, vớ cả không phải lo ngại (1 lạy)