Bộ 10 Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 bao gồm đáp án

Với cỗ 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 bao gồm đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 5 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó lấy điểm cao trong số bài thi tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi tieng anh lop 5

*

Tải xuống

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Read & complete

like do TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast và then go to lớn school. After school, I (2) ____________ bởi vì homework with my classmates. Then I often go khổng lồ the thể thao centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read và answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates khổng lồ the party. They gave me presents like comic books, robots & a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went lớn Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong vày at the party?

____________________________________

4.What did Linda vì chưng at the Party?

____________________________________

III. Read & tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to lớn school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to lớn bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read & write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang và happily.

*

V. Put the words in order khổng lồ make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. Bởi 2. Usually 3. Play 4. TV 5. Like

Dịch:

Xin chào, tôi thương hiệu là Nam. Tôi dậy mau chóng vào buổi sáng. Tôi đồng đội dục, ăn sáng và kế tiếp đi học. Sau khoản thời gian tan học, tôi thường xuyên làm bài bác tập về công ty với các bạn cùng lớp. Tiếp đến tôi thường đi đến trung vai trung phong thể thao và đùa bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh phảng phất tôi xem ti vi. Tôi ưa thích xem phim sau giờ nạp năng lượng tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Nhà nhật tuần trước đó là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã mời một vài bạn học của tôi cho tham dự lễ hội sinh nhật. Bọn họ đã khuyến mãi tôi hồ hết món tiến thưởng như truyện tranh, robot, cùng một bé gấu bông. Shop chúng tôi đã ăn bánh, kẹo, trái cây và kem. Chúng tôi đã uống nước xay hoa quả. Chúng tôi đã hát nhiều bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Và shop chúng tôi cũng vẫn nhảy nữa. Phong đã đùa ghi ta cùng Linda chơi đàn piano. Buổi tiệc kết thúc vào mức 7 giờ tối. Công ty chúng tôi đã khôn cùng thích buổi tiệc đó cực kỳ nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you vì chưng on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always vì chưng morning exercise
2. What’s the village like? b. Twice a week
3. What bởi vì you vì in the morning? c. It’s small and quiet
4. How often vị you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went lớn / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. bởi / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read & complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go lớn the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food and drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. Am b. Was c. Will be d. Stay

2. What did you vị last night? – I ………….my homework.

a. Did b. Bởi c. Does d. Will do

3. Last year, I went trang chủ …………..taxi.

a. By b. In c. At d. On

4. ………..will you bởi at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án & Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went lớn Phu Quoc island.

3. What will you bởi vì tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read và complete.

1. Sunday 2. Did 3. Bởi vì 4. Had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. Flat B. Road C. Cottage D. Villa

2. A. Lane B. House C. Road D. Street

3. A. Quiet B. Bigger C. Pretty D. Crowed

4. A. Always B. Usually C. Early D. Often

5. A. Swimming B. Morning C. Fishing D. Surfing

6. A. Morning B. Afternoon C. Running D. Evening

7. A. Dance B. Activity C. Watch cartoon D. Have nice food

8. A. Watch B. Came C. Go D. Have

9. A. Did B. Went C. Played D. Had

10. A. Surfed B. Played C. Prepared D. Got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go lớn the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How bởi vì you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin và the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai tía Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read and answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates khổng lồ the party. They gave me presents lượt thích comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We lịch sự English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong do at the party?

________________________________

5. What did Linda vị at the party?

__________________________________

6. What time did the tiệc nhỏ end?

___________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers và the elephants.

IV. Read and answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday party was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went lớn his birthday party.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read & match

*

Part 2: 7-12. Read & tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go khổng lồ school every day except Saturday and Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music và English. I have Maths và Vietnamese every school day. I have Music once a week và English four times a week.

EXAMPLE. - His name is nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes khổng lồ school from Monday to lớn Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths & Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences to lớn make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went to Ho đưa ra Minh city.

16. Yes, I will.

17. What do you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What do you bởi last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read & complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go lớn school from (19)______ khổng lồ Friday. I have Maths and (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ khổng lồ my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want khổng lồ watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words khổng lồ make sentences.

Example. Early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read and complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates khổng lồ the party. They gave me presents lượt thích comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice-cream. We drank fruit juice. We lịch sự English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went to lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong vì at the party?

________________________________

17. What did Linda vì chưng at the party?

__________________________________

18. What time did the tiệc nhỏ end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where bởi you live? _________________________________

22. Who vị you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How vì chưng you learn English? ________________________________

25. How bởi vì you practice speaking English? ________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. READING

Part 1. Read và match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read và tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number to make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read & complete.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đốt Trầm Hương Nụ Trầm Hương Đúng Cách, Trầm Nụ Là Gì

19. Monday 20. Vietnamese 21. Four 22. Practice 23. Emails 24. Because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read và complete

1. Village 2. Motorbike 3. Boat 4. Peacock 5. Zoo 6. Countryside
Part 2. Reorder the words to lớn make sentences.