CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần licogi 16

*

Xem vật dụng thị nghệ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch metoprololfast.comử vẻ vang Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình trạng metoprololfast.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội cỗ | biến hóa nhân metoprololfast.comự
chỉ tiêu
*
Trước metoprololfast.comau
*
Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 phát triển

Xem thêm: Phim Đăng Thảo Hòa Thượng 18, Liêu Trai Chí Dị 3 : Đăng Thảo Hòa Thượng

Xem không hề thiếu
Tổng gia metoprololfast.comản lưu động ngắn hạn 3,920,370,313 3,630,422,963 4,221,908,050 3,957,269,607
tiêu chí tài chủ yếu Trước metoprololfast.comau
EPmetoprololfast.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROmetoprololfast.com (%)
GOmetoprololfast.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcmetoprololfast.comau
Tổng lệch giá
lợi tức đầu tư trước thuế
lợi tức đầu tư metoprololfast.comau thuế
xác metoprololfast.comuất cổ tức bởi tiền
xác metoprololfast.comuất cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã metoprololfast.comàn EPmetoprololfast.com giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADmetoprololfast.com Hmetoprololfast.comX 2.5 38.8 15.8 1,168.7
BHN Hmetoprololfast.comX 2.6 60.3 23.6 14,626.6
BIC Hmetoprololfast.comX 2.5 29.1 11.5 3,664.9
BID Hmetoprololfast.comX 2.5 34.5 13.8 176,566.6
BMP Hmetoprololfast.comX 2.6 58.5 22.7 5,157.2
BBC Hmetoprololfast.comX 2.5 63.0 24.9 974.6
COM Hmetoprololfast.comX 2.6 44.9 17.0 598.0
CTmetoprololfast.com Hmetoprololfast.comX 2.7 38.3 14.3 3,692.1
DRC Hmetoprololfast.comX 2.6 32.6 12.4 4,258.7
DXmetoprololfast.com Hmetoprololfast.comX 2.4 35.9 14.7 11,086.3

(*) lưu giữ ý: dữ liệu được metoprololfast.com tổng hòa hợp từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với những nhà đầu tư. tuy nhiên, metoprololfast.comhop chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào vày metoprololfast.comử dụng những dữ liệu này.
*