CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ hang Đại-bi chổ chính giữa đà-la-ni.

Bạn đang xem: Chú đại bi lời phật dạy

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước chén ra da, ý trung nhân đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt quánh đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô vạc xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, đánh rô tô rô, bồ đề dạ, người thương đề dạ, bồ đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị fe ni na, tía dạ ma na ta-bà ha, vớ đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Vớ ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a vớ đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ ta-bà ha. Cha đà ma kiết vớ đà dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị win yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị domain authority bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

(Nhấn vào nút tam giác bên dưới để nghe Thầy trì tụng cùng tụng theo.)

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ hang Đại-bi chổ chính giữa đà-la-ni.

1. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước bát ra da4. Bồ Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha mũ chào mào ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát na đát tỏa10.Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam tế bào na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma phân phát đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha người thương đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô phạt xà da đế29.Ma ha vạc xà da đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá ra giá ra34.Mạ mạ phát ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất mãng cầu thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phạt sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị vớ rị45.Tô rô đánh rô46.Bồ Đề dạ ý trung nhân Đề dạ47.Bồ đà dạ tình nhân đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị sắc ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha vớ đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra mãng cầu ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a tất đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a vớ đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết tất đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da77.Nam mô a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.

Xem thêm: Thắp Hương Cho Người Đã Mất Hương Cho Người Mới Mất, Lập Bàn Thờ Vong Cho Người Mất Như Thế Nào

Nam tế bào Đại bi quan Thế Âm Bô Tát

Chúc phần lớn người an nhàn và tinh tấn.

Xem phim: Cuộc đời Đức Phật trọn bộ (để hiểu thêm quy trình tu tập thành đạo của Đức Phật thích hợp Ca Mâu Ni và đông đảo lời dạy quà ngọc của Ngài.)